Projekt / Österåker

Österåker

Gillögas del av planområdet består av ca 200 bostäder och ligger i den nordöstra delen med ett långsträckt samband med golfbanans böljande landskap. Området begränsas av ett vattenrum som möter med ett vegetationsbälte som gör att mötet upplevs som en mjuk övergång. Om man betraktar bebyggelsefronten från golfbanans sida skapas en mjuk övergång mellan bana och vatten till byggnaderna. Vi förstärker platsens karaktär genom att fortsätta den on-dulerande topografin in mellan byggnaderna. Kullarna skapar höjder med vegetation och stigar och stråk rör sig fram i lågpartierna.

I mötet med vattenspegeln och i fonden på golfbanan ligger den del av området som kommer att bli Hagby Äng och kulles ansikte utåt. Här möter publika stråk och parker en varierad bebyggelse som passats in i landskapet för att skapa en harmonisk övergång mellan golfbanans tuktade greener och det öppna kulturlandskapet.

Närmast vattnet är 9 stadsvillor med lägenheter i varie- rande storlekar varsamt utplacerade bland böljande kullar och fruktträd. Längs gatan bakom dem bildar 20 kedje- hus en vacker fond som sluter gaturummet. I dammens norra och södra ände ligger 23 brygghus med trädgård och egen ”brygga” mot vass-ängen som möter dammen. Invid parken ligger 8 parhus med generösa utblickar mot park och natur.

Bostäderna är planerade och utformade för att ta tillvara på de höga naturvärdena och det stora utbudet av rekrea- tionsaktiviteter. Mycket omsorg läggs på finplaneringen för att skapa platser för umgänge omkring och mellan husen. Husens placering och tomternas utformning är planerad med solförhållanden och gaturum i fokus. Håll- barhet och naturmaterial är ett genomgående tema såväl interiört som exteriört.