Vi har uppfört 18 lägenheter innan för ringmuren i Visby tillsammans med Nybergsentreprenad, ett dotterbolag till NCC.

Husen är ritade av Anderas Forsberg på AQ-arkitekter.